Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.30

I Co 200/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 13.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 105,...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W  MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA  DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.00

I Co 200/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 13.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 11,...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r. GODZ. 12.30

I Co 200/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 100/...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022 GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022 GODZ. 12.00

I Co 200/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 24/1 położonej w Kotliskach, gm. Lwówek Śląski. Nieruchomość położona jest w pół...
I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO W LWÓWKU ŚL. DNIA 26.05.2022r. godz. 12:00

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO W LWÓWKU ŚL. DNIA 26.05.2022r. godz. 12:00

Sygn. sądowa I Co 477/19 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 V 2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Orzeszkowej nr 6/14, gmina M. Lwówek Śląski, powiat lw...

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO W LWÓWKU ŚL. DNIA 26.05.2022r. godz. 12:00

Sygn. sądowa I Co 477/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 26 V 2022r. o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Orzeszkowej nr 6/14, gmina M. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie. Lokal mieszkalny nr 14 położony jest na V kondygnacji (IV piętro – poddasze) wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80-tych XX wieku, w technologii żelbetowej i murowanej. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje, oddzielną kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 29,82 m2. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest dwustronny, w całości rozkładowy. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/110/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22 grudnia 2011r. Nr 272, poz. 5120), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 15MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość stanowi własność dłużników:
Agnieszki i Witolda Pierunek
na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00025716/9. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 80 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 60 000,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 8 000,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.