Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.30

I Co 200/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 13.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 105,...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W  MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA  DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.00

I Co 200/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 13.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 11,...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r. GODZ. 12.30

I Co 200/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 100/...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022 GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022 GODZ. 12.00

I Co 200/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 24/1 położonej w Kotliskach, gm. Lwówek Śląski. Nieruchomość położona jest w pół...
I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO W LWÓWKU ŚL. DNIA 26.05.2022r. godz. 12:00

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO W LWÓWKU ŚL. DNIA 26.05.2022r. godz. 12:00

Sygn. sądowa I Co 477/19 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 V 2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Orzeszkowej nr 6/14, gmina M. Lwówek Śląski, powiat lw...

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022 GODZ. 12.00

I Co 200/20
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 12.00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 24/1 położonej w Kotliskach, gm. Lwówek Śląski. Nieruchomość położona jest w północnej części wsi Kotliska, zaraz za strefą zabudowy. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolne oraz zabudowane. Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej, o powierzchni 11,85 ha. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Dojazd do działki ulicą asfaltową. Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych gminnych (dz. nr 47/1 dr, nr 27 dr, nr 20/4 dr), które okalają ją dookoła. Działka jest użytkowana rolniczo, niezadamiona i niezachwaszczona, na obszarze 0,11 ha zalesiona. Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków przestawia się następująco: grunty orne RIVa 6,66 ha, grunty orne RIVb 1,25 ha, grunty orne RV 0,11 ha, łąki trwałe ŁIV 0,23 ha, łąki trwałe ŁV 0,44 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,44 ha, lasy LsV 0,11 ha, nieużytki N 0,09 ha.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr LIII/436/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lwówek Śląski, działka położona jest w większości na terenie oznaczonym symbolem studium IR - istniejące tereny rolne (ok. 10,35 ha) i w części na terenie oznaczonym symbolem planu 2MN - projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 1,50 ha). Część działki znajduje się także w granicach strefy obserwacji archeologicznej.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Grzegorza Bajek
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00021399/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 456 000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 342 000,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 45 600,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.