Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

I E-  LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA  15.09.2022r. GODZ. 10.00

I E- LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA 15.09.2022r. GODZ. 10.00

Sygn. sądowa I Co 273/20 KM 3205/20 O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 15-09-2022r. o godz.10.00na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznegoP I E R W S Z A LICYTACJAspółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowoś...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ. NR 349 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNO - GOSPODARCZYM POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELEŃ, DNIA  20.09.2022r. GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ. NR 349 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNO - GOSPODARCZYM POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELEŃ, DNIA 20.09.2022r. GODZ. 12.00

Sygn. sądowa I Co 159/21 KMP 91/12 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.09.2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 349 zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym i budynkiem gospodarczym o powierzchni działki 1...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.30

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18Sygn. sądowa I Co 386/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.09.2022r. o godz.12:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 696 o powierzchni 0,17 ha, położonej w miejscowości Ubocze nr 236, 59-620 Gry...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.00

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.00

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18Sygn. sądowa I Co 386/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.09.2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 708 o powierzchni 0,78 ha, położonej w miejscowości Ubocze, 59-620 Gryfów Śląski...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŻA, DNIA 06.07.2022r. godz. 12.05

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŻA, DNIA 06.07.2022r. godz. 12.05

Dot. sygn. akt KM 1545/21, KM 3226/21, KM 2988/20, KM 1638/21Sygnatura sądowa I Co 279/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-07-2022 r. o godz. 12.05w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszka...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁÓCZKI GÓRNE, DNIA 09.08.2022r, godz. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁÓCZKI GÓRNE, DNIA 09.08.2022r, godz. 12.00

Sygn. sądowa I Co 101/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w miejsc...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 09.08.2022r.; godz. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 09.08.2022r.; godz. 12.30

Sygn. sądowa I Co 69/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej działki nr 518/1 położonej w miejscowości Wojciechów gm. Lubomierz. Nieruchomość położona jes...

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 09.08.2022r.; godz. 12.30

Sygn. sądowa I Co 69/22


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej działki nr 518/1 położonej w miejscowości Wojciechów gm. Lubomierz. Nieruchomość położona jest w środkowej części wsi Wojciechów, w pobliżu strefy zabudowy. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej, rolne, użytków zielonych i zadrzewione. Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 0,60 ha. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Kształt działki zbliżony do szerokiego trójkąta. Dojazd drogą asfaltową. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 608/1 dr). Działka nie jest użytkowana rolniczo, porośnięta trawą. Nad działką przebiega linia elektroenergetyczna i posadowiony jest słup betonowy w środkowej części oraz przy drodze, a wzdłuż jednej granicy działki przebiega rów wodny. Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków przestawia się następująco: grunty orne RIVb (0,33 ha), łąki trwałe ŁIV (0,20 ha), pastwiska trwałe PsIV (0,07 ha).
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/203/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz, wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową. Jest to także strefa „K” ochrony krajobrazu oraz strefa „OW’ obserwacji archeologicznej.
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Rabel Mariusz
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Łużny Czesław
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00032667/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 119 400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 89 550,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 11 940,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.