Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ - LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 31.01.2023r. GODZ. 12.00

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ - LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 31.01.2023r. GODZ. 12.00

Sygn. sądowa I Co 50/20 KM 328/20 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31.01.2023r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości 59-620 Gryfów Śląski przy ul. Lubańskiej nr 43/5. Lokal mieszkalny nr 5 z...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWICE, DNIA 16.05.2023r. GODZ. 13.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWICE, DNIA 16.05.2023r. GODZ. 13.00

Sygn. sądowa I Co 41/21O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.05.2023r. o godz.13:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Orłowice, gmina Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie. Nieruchomość składa się z czte...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 19.01.2023r. GODZ. 12.00

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 19.01.2023r. GODZ. 12.00

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18Sygn. sądowa I Co 386/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.01.2023r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 696 o powierzchni 0,17 ha, położonej w miejscowości Ubocze nr 236, 59-620 Gryfów Śl...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 29.11.2022r. godz. 12.00

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 29.11.2022r. godz. 12.00

Sygn. sądowa I Co 69/22 KM 2625/21O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29-11-2022 r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej działki nr 518/1 położonej w miejscowości Wojciechów gm. Lubomierz. Nieruchomość położona...

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWICE, DNIA 16.05.2023r. GODZ. 13.00

Sygn. sądowa I Co 41/21
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 16.05.2023r. o godz.13:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Orłowice, gmina Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie. Nieruchomość składa się z czterech działek ewidencyjnych nr 195/3, 203/5, 203/7 i 203/11, o łącznej powierzchni 9,61 ha. Działka nr 195/3 składa się z gruntów ornych RIIIb o powierzchni 0,97 ha oraz RIVa o powierzchni 2,12 ha, działka nr 203/5 składa się z gruntów ornych RIIIb o powierzchni 0,61 ha oraz RIVa o powierzchni 0,60 ha oraz RIVb o powierzchni 0,53 ha, działka nr 203/7 składa się z gruntów ornych RIIIb o powierzchni 0,60 ha oraz RIVa o powierzchni 1,55 ha, działka nr 203/11 składa się z gruntów ornych RIIIb o powierzchni 0,86 ha oraz RIVa o powierzchni 1,77 ha. Nieruchomość położona jest na prawo od drogi wojewódzkiej z Mirska w kierunku Świeradowa -Zdroju, za nieczynną linią kolejową. W bezpośrednim sąsiedztwie w/w nieruchomości znajdują się inne tereny niezabudowane rolno- mieszkaniowe, a w dalszym otoczeniu, po drugiej stronie drogi wojewódzkiej rozciąga się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Przedmiotowe działki położone są obok siebie. Dojazd drogami śródpolnymi, rzadko używanymi. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia sieci technicznych.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018r. Nr XLVIII/436/2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk:- działka nr 203/5 położona jest na terenie o symbolu: R – tereny rolnicze (ok. 0,99 ha) i MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową (ok. 8 009 m2);- działka nr 203/7 położona jest na terenie o symbolu: R – tereny rolnicze (ok. 1,32 ha) i MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową (ok. 8 199 m2);- działka nr 203/11 położona jest na terenie o symbolu: R – tereny rolnicze (ok. 1,93 ha) i MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową (ok. 8 765 m2);- działka nr 195/3 położona jest na terenie o symbolu: R – tereny rolnicze (ok. 2,08 ha) i MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową (ok. 8 585 m2).
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Edmunda Szkwarek
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00013340/5. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 628 212,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 471 159,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 62 821,20 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.