Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 11.01.2024r. GODZ. 12.00

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 11.01.2024r. GODZ. 12.00

I Co 763/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.01.2024r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Lubańskiej 45/3. Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany jest na II kondygnacji, tj...
I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 14.12.2023r. GODZ. 12.00

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 14.12.2023r. GODZ. 12.00

I Co 135/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.12.2023r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Kolejowej 25/4. Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na II kondygnacji budynku t...
I LICTACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI PRODUKCYJNO - PRZEMYSŁOWYMI, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA 09.01.2024R GODZ. 12.00

I LICTACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI PRODUKCYJNO - PRZEMYSŁOWYMI, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA 09.01.2024R GODZ. 12.00

I Co 419/22O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09.01.2024r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno - przemysłowymi, położonej w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Oświęcimska 7A (dz. nr 547/1, 547/4 tereny przemysłowe) o...
I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 12.12.2023r. GODZ. 12.00

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 12.12.2023r. GODZ. 12.00

I Co 733/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12/12/2023r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Alokalu stanowiącego odrębna nieruchomość, położonego w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Kolejowej nr 2/7. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na II kondygnacji budynku...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA  09.01.2024r. GODZ. 12.30

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA 09.01.2024r. GODZ. 12.30

I Co 782/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09.01.2024 r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Pasieczniku nr 120, działki ewidencyjne nr 353/1, 353/3, 831. Nieruchomość składa się z trz...

I LICTACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI PRODUKCYJNO - PRZEMYSŁOWYMI, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA 09.01.2024R GODZ. 12.00

I Co 419/22
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09.01.2024r. o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno - przemysłowymi, położonej w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Oświęcimska 7A (dz. nr 547/1, 547/4 tereny przemysłowe) o obszarze 4,5669 ha. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej, do której przylega jednym bokiem. Wjazd na nieruchomość bezpośrednio z tej drogi. Dojazd odbywa się ulicami o nawierzchniach asfaltowych. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych nr 547/1 o powierzchni 0,0112 ha oraz nr 547/4 o powierzchni 4,5557 ha. Działka nr 547/1 znajduje się wewnątrz działki nr 547/4 i tworzy z nią wspólnie zagospodarowaną całość gospodarczą. Kształt nieruchomości jest regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Teren gruntowy, częściowo porośnięty trawą i drzewami oraz częściowo utwardzony w części zabudowanej. Ogrodzenie częściowe z elementów betonowych. Zgodnie z mapą zasadniczą przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: energii elektrycznej, wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków na działkach nr 547/1 i 547/4 zlokalizowanych jest 10 budynków produkcyjno - przemysłowych. Jednakże duża hala produkcyjna wzniesiona w 2015r. o powierzchni zabudowy 2 796 m2 oraz przylegająca do niej wiata stalowa o powierzchni zabudowy 113 m2 (w wypisie z kartoteki budynków Lp. 8 i 9) nie stanowią własności firmy Blick System Sp.z.o.o. i nie podlegają sprzedaży wraz z przedmiotową nieruchomością. Na działkach nr 547/1 i 547/4 znajdują się: budynek gospodarczy – komórka drewniana, jednokondygnacyjna, kryta dwuspadowym drewnianym dachem pokrytym papą, o powierzchni zabudowy 11 m2, budynek biurowy typu Namysłów, dwukondygnacyjny, wzniesiony w technologii murowano - prefabrykatowej, budynek produkcyjny, dwukondygnacyjny, wzniesiony w technologii murowanej z cegły, kryty trzyspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, budynek produkcyjny, dwukondygnacyjny, wzniesiony w technologii murowanej z cegły, budynek trafostacji, murowany, jednokondygnacyjny, kryty płaskim stropodachem, budynek usługowy z częścią warsztatową, jednokondygnacyjny, murowany z cegły i pustaków, budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, murowany z pustaków żużlobetonowych, kryty płaskim stropodachem z płyt kanałowych i papą, o powierzchni zabudowy 22 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/110/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22 grudnia 2011r. Nr 272, poz. 5120), z późniejszą zmianą tj. Uchwałą nr L/506/14 z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 10 października 2014r., poz. 4289), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 5P/U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej. Ustala się: przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej; przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, tereny dróg wewnętrznych, miejsca parkingowe, tereny infrastruktury technicznej oraz obiekty gospodarcze i garażowe, tereny zieleni urządzonej; urządzenia służące produkcji energii z systemów fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Blick System Sp. z o.o.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00018945/1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 544 860,00 zł brutto (wartość netto 2 882 000,00 zł + Vat 23% 662 860,00 zł). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2 658 645,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 354 486,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.