Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MIRSK PRZY UL. MICKIEWICZA 21 dz. nr 164, DNIA 05.07.2023R GODZ. 13.15

I Co 17/23
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 5 lipca 2023r. o godz.13.15
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mirsk przy ul. Mickiewicza 21 gm. Mirsk. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 207 dr). Działka nr 164 ma kształt regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu jest płaskie. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja. Na działce nr 164 zlokalizowany jest budynek mieszkalny nr 21. Jest to kamienica skrajna w zabudowie zwartej wzniesiona w XVIII-XIX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia, ze strychem nieużytkowym. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia położone na parterze budynku, wykorzystywane jako handlowo-usługowe, o łącznej powierzchni użytkowej 95,7 m2 oraz pomieszczenia mieszkalne położone na piętrze budynku tj. trzy pokoje, kuchnia, łazienka i komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 106,50 m2. Razem powierzchnia użytkowa budynku wynosi 202,20 m2. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (zasilaną z pieca na opał stały znajdujący się na parterze budynku), na piętrze także kominek. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/285/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 18 kwietnia 2006r. Nr 82 poz. 1318) nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu MU – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej z usługami towarzyszącymi – istniejące, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Dom mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza nr 21, murowany, z drugiej połowy XVIII w. i początku XIX w. ujęty jest w ewidencji zabytków. Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne, zmiany funkcji i przeznaczenia w odniesieniu do dóbr kultury ujętych w ewidencji zabytków (nie wpisanych do rejestru zabytków) należy prowadzić po uprzednim uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nieruchomość stanowi własność dłużników:
Karnicki Dariusz, Karnicka Danuta
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00006836/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 298 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 223 500,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 29 800,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.