Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

nieruchomość gruntowa Kwieciszowice 25

I Co 752/19
                                                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,
że w dniu 13 maja 2021r. o godz.13:50
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

                                                                                            D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kwieciszowice 25, gmina Mirsk, działka ewidencyjna nr 85 o powierzchni 0,11 ha. Na nieruchomości gruntowej posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wzniesiony w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter + poddasze), częściowo podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym. Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku wynosi 172,40 m2.W poziomie parteru budynku oprócz części głównej, do której wejście prowadzi od tyłu budynku, znajduje się także oddzielne mieszkanie z osobnym wejściem od frontu, składające się z kuchni, pokoju, łazienki i komunikacji o łącznej powierzchni użytkowej 32,00 m2. Instalacje elektryczna, wodna, kanalizacyjna i c.o. są wspólne dla całego budynku. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 marca 2016r. Nr XVIII/117/16 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN I - zabudowa mieszkaniowa (wg studium przyjętego Uchwałą nr XXVI/138/00 z dnia 31.05.2000r. gen. proj. arch. Janusz Korzeń)
Nieruchomość stanowi własność dłużników:
Wójcik Antonina
Wójcik Bartłomiej
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00007217/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 157 333,33 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 23 600,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
Małgorzata Powalska -Graba