Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

nieruchomość gruntowa w Przecznicy

I Co 558/18
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,
że w dniu 22 kwietnia 2021r. o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w Przecznicy, gm. Mirsk - działka gruntu niezabudowana nr 183/6 o powierzchni 0,66ha. Kształt działki jest nieregularny, wieloboczny, ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku zachodnim, nasłonecznienie dobre. Teren nie jest użytkowany rolniczo, porośnięty trawą, krzakami i częściowo zadrzewieniem. Działka nie posiada sieci uzbrojenia technicznego. Opis użytku zgodnie z ewidencją gruntów: łąki trwałe (ŁIII) – 0,22 ha, łąki trwałe (ŁIV) – 0,10 ha, pastwiska trwałe (PsIV) – 0,34 ha. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018r. Nr XLVIII/436/2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium R – tereny rolnicze.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRI-BAZALT S.A. w likwidacji z siedzibą w Rębiszowie
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00023286/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19 680,00 zł brutto (16 000,00 zł netto + podatek VAT 23% w kwocie 3680,00 zł)Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę: 13 120,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 1968,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.