Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość w Proszowej

I Co 558/18

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu 22 kwietnia 2021r. o godz.12:15
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w Proszowej, gm. Mirsk.
Nieruchomość składa się z czterech działek ewidencyjnych: nr 199/5 o powierzchni 0,3049 ha, nr 199/6 o powierzchni 0,3429 ha, nr 199/7 o powierzchni 1,4153 ha i nr 199/8 o powierzchni 5,0497 ha. Działki położone są obok siebie i tworzą razem funkcjonalną całość zorganizowanego przedsiębiorstwa. Razem działki tworzą kształt nieregularny, ukształtowanie terenu jest płaskie i częściowo pofałdowane. Działka nr 199/7 stanowi lasy klasoużytku LsV. Także część działki nr 199/8 o powierzchni 0,6688 ha to także lasy klasoużytku LsV. Natomiast pozostała część powierzchni działek to teren utwardzony gruntowy i szutrowy, ciągi komunikacyjne i drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań. Właściciel nie posiada inwentaryzacji leśnej dla działek nr 199/7 i 199/8. Zgodnie z mapą zasadniczą przez teren działki przebiegają sieci energii elektrycznej, sieć wodociągowa i kanalizacyjna lokalna i deszczowa oraz liczne skarpy, tunel, waga, nawierzchnie betonowe, zbiorniki kanalizacji lokalnej, dwa dystrybutory paliwa, fundamenty – pozostałości innych budowli. Na działce nr 199/5 posadowiony jest budynek biurowo-socjalny jednokondygnacyjny o powierzchni 79,30m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne. Na działce nr 199/8 budynek biurowo-warsztatowy o powierzchni 413,60 m2, dwukondygnacyjny. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną elektrycznie.Na działce nr 199/8 zlokalizowany jest także budynek techniczno-warsztatowy o powierzchni 302,70 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ponadto na działce nr 199/8 znajdują się: mały budynek magazynowy, murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni 30 m2, budynek trafostacji o powierzchni 130 m2 oraz fundamenty – ruiny po innych budowlach. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018r. Nr XLVIII/436/2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium: ZL, R – tereny lasów i tereny rolnicze. Przez teren nieruchomości przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Są to także obszary zdegradowane, wskazane do rekultywacji oraz strefa ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Zgodnie z informacją uzyskaną z akt księgi wieczystej nieruchomości decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dniem 5 grudnia 1990r. nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat tj. do 2089r. na cele produkcyjne. Prawo użytkowania wieczystego i budynek stanowiący odrębną nieruchomość przysługuje dłużnikowi: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRI-BAZALT S.A. w likwidacji z siedzibą w Rębiszowie
Dla przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00017898/9.
Prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość oszacowane jest na kwotę: 1 446 480,00 zł brutto (1 176 000,00 zł netto + podatek VAT 23% w wysokości 270 480,00 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 964 320,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.144 648,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.