Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

grunt oddany w użytkowanie wieczyste

I Co 558/18
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,
że w dniu 22 kwietnia 2021r. o godz.12:45
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląski sala 304 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Rębiszowie, gm. Mirsk - działki ewidencyjne nr 612, nr 614/3 i nr 715 o łącznej powierzchni 14,71ha. Działki nie przylegają do siebie. Działka nr 612 o powierzchni 0,90 ha położona jest wewnątrz innej działki nr 714/42, z którą stanowi funkcjonalną całość porośniętą lasem. Działka nr 612 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Kształt działki jest regularny, kwadratowy, ukształtowanie terenu płaskie. Według ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem klasoużytku K – użytki kopalne. Właściciel nie posiada żadnej dokumentacji mierniczo-geologicznej dla działki nr 612. Zgodnie z mapą zasadniczą przez teren działki nie przebiegają żadne sieci techniczne. Działka nr 614/3 o powierzchni 13,69 ha położona jest pomiędzy drogą powiatową (dz. nr 510 dr), a drogą gminną (dz. nr 507/3 dr), a z pozostałych stron przylega do innych terenów zalesionych. Działka posiada bezpośredni dostęp do powyższych dróg publicznych. Kształt działki jest nieregularny, wieloboczny, ukształtowanie terenu zróżnicowane, pofałdowane, ze spadkami oraz płaskie. Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolami klasoużytków: Ls – lasy o powierzchni 3,08 ha, Ws – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o powierzchni 10,25ha, Dr – drogi o powierzchni 0,36 ha. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren rolno-leśny i wód powierzchniowych.Właściciel nie posiada inwentaryzacji leśnej dla wycenianej działki. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie działki nr 614/3 znajdują się liczne skarpy, kanały, wały i groble. We wschodniej części działki znajduje się ceglana ruina pompowni, kamienna ruina innego budynku oraz słup – drewniana podpora przewodów trakcyjnych. Przez obszar działki przebiega linia energetyczna oraz przewód wodociągowy. Działka nr 715 o powierzchni 0,12 ha położona jest przy drodze powiatowej (dz. nr 723 dr), do której przylega jednym bokiem i w związku z tym posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki jest regularny, wydłużonego prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Według ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem klasoużytku ŁIII – łąki trwałe. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren rolny oraz przebiegają w tym miejscu linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018r. Nr XLVIII/436/2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium: dz. nr 612: R – tereny rolnicze; dz. nr 614/3: WS – tereny wód powierzchniowych, ZL – tereny lasów, R – tereny rolnicze. Przez teren przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Są to także obszary zdegradowane, wskazane do rekultywacji oraz strefa ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu; dz. nr 715: R – tereny rolnicze. Przez teren działki przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Jest to także strefa ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Działki nr 612, 614/3 i 715 oddane w użytkowanie wieczyste do 2089r. na cele produkcyjne. Od dnia 1 stycznia 1995r. wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %. Prawo użytkowania wieczystego i budynek stanowiący odrębną nieruchomość przysługuje dłużnikowi: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRI-BAZALT S.A. w likwidacji z siedzibą w Rębiszowie Dla przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00018057/9. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość oszacowane jest na kwotę: 1 760 130,00 zł brutto (1 431 000,00 zł netto + podatek VAT 23% w kwocie 329 130,00 zł )Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1 173 420,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 176 013,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
Małgorzata Powalska -Graba