Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

nieruchomości gruntowej w miejscowości Łupki nr 28

 

I Co 174/19
                                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,
że w dniu 20 maja 2021r. o godz.12:05
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

                                                                                                   D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łupki nr 28, gmina Wleń. Nieruchomość składa się z działki nr 175/2 AM1 i 145 AM1 o łącznej powierzchni 0,4998ha. Działka nr 145 o powierzchni 0,4 ha rodzaj użytków: RIVb-0,27ha, RV-0,06ha, PsV-0,07ha. Działka nr 175/2 o powierzchnia 0,0998ha, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny: parter z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczony wyposażony w instalacje wewnętrzne: elektryczna oświetleniowa i siły, wodna - studnia i hydrofor, studnia znajduje się na sąsiedniej działce, kanalizacyjna - szambo; ogrzewanie- c.o. etażowe, piec na paliwo stałe w piwnicy. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 96,4m2. Działka nr 145 położona jest na obrzeżach wsi, teren lekko opadający w stronę lasu, nieużytkowana aktualnie, miejscami porośnięta samosiewami brzozy, dostęp komunikacyjny drogą gruntową w ostatnim odcinku przed działką mocno zarośniętą. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gmimy Wleń, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007r. opublikowana w Dzienniku Ustaw Województwa Dolnośląskiego nr 128, poz. 411 z dnia 6 luty 2008r.- działka nr 175/2 leży w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolami M oraz w strefach oznaczonych symbolami GSB/OW; tereny zabudowy mieszanej ( jednorodzinnej i zagrodowej - istniejące)GSB/OW Strefa "B" ochrony podstawowych wartości kulturowych, teren użytków rolnych (działka nr 145).
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Korczyński Mariusz
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00000277/8.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 108 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 72 000,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.10 800,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska -Graba