Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość

KM 1493/18, KM 2522/19, KM 2392/20, KM 2425/20
I Co 239/20
                                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,
że w dniu 18 maja 2021r. o godz. 12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
                                                                                                           D R U G A L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Ubocze. Nieruchomość składa się działki nr 763, nr 780/1 i 1005/1 o łącznej powierzchni 0,3000ha. Są to tereny po dawnych zakładach fosforowych. Działka nr 763 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 1009 dr oraz dz. nr 764 dr), działka nr 780/1 do drogi publicznej powiatowej (dz. nr 780/2 dr) oraz do drogi publicznej gminnej (dz. nr 610 dr), a działka nr 1005/1 do drogi publicznej gminnej (dz. nr 1005/2). Działki nr 780/1 i 1005/1 położone są obok siebie i przylegają jednym bokiem. Kształt działek jest regularny, wieloboczny, ukształtowanie terenu z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Obie działki są niezabudowane, o nawierzchni gruntowej, porośniętej trawą, zakrzaczone i zachwaszczone, niezagospodarowane i nieutwardzone. Według ewidencji gruntów oznaczone są użytkami ŁIV – łąki trwałe i dr - drogi. Zgodnie z mapą zasadniczą przez obszar działki nr 1005/1 przebiega przewód energii elektrycznej, a przez działkę nr 780/1 nie przebiegają przewody techniczne. Działka nr 763 położona jest oddzielnie, bliżej drogi wojewódzkiej. Kształt działki jest regularny, kwadratowy, ukształtowanie terenu płaskie. Aktualnie działka jest niezabudowana i znajdują się na niej pozostałości betonowe po wcześniejszych zabudowaniach. Zgodnie z mapą zasadniczą przez obszar działki przebiega napowietrzna linia energetyczna, wzdłuż drogi gminnej przebiega sieć wodociągowa i energii elektrycznej. Działki gruntu w użytkowaniu wieczystym do do dnia 05.12.2089r. Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/231/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 30 kwietnia 2018r. poz. 2355), działka nr 763 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 3P,U – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, a działki nr 780/1 i nr 1005/1 w części na terenie oznaczonym symbolem planu 3P,U – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i w części na terenie oznaczonym symbolem planu 14 KDW – tereny dróg wewnętrznych. Symbol planu 3P,U:1. Przeznaczenie podstawowe: 1) teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, 2) teren zabudowy usługowej. 2. Przeznaczenie uzupełniające:1) parkingi,m2) infrastruktura techniczna. Wyklucza się lokalizację obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Pama- Stal Sp. z o.o.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00019397/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 60 134,70 zł brutto ( 48 890,00 zł netto + podatek VAT 23% w kwocie 11 244,70 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 40 089,80 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.6013,47 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.                                                                 

                                                                                                                                                                                                                             Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                        przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
                                                                                                                                                                                                              Małgorzata Powalska -Graba