Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość

KM 1493/18, KM 2522/19, KM 2392/20, KM 2425/20
I Co 315/19
                                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,
że w dniu 18 maja 2021r. o godz.12:30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

                                                                                                           D R U G A  L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego gruntu i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gryfów Śląski. Działka nr 78 o powierzchni 0,3036 ha posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 75 dr). Kształt działki jest nieregularny, wieloboczny, ukształtowanie terenu płaskie. Działka jest nieutwardzona, o nawierzchni gruntowej, porośniętej trawą, zakrzaczona i zachwaszczona, a w jej południowej części znajdują się dwa osadniki wodne, murowane z kamienia, o powierzchni zabudowy ok. 180 m2 każdy, a między nimi pozostałości – ruina budowli gospodarczej murowanej z cegły. Zgodnie z mapą zasadniczą przez obszar działki nr 78 przebiega przewód energii elektrycznej oraz wodny (na podstawie materiałów branżowych), a osadniki wodne posiadają odpływy kanalizacyjne do przylegającej rzeki. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do do dnia 05.12.2089r. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/210/93 Rady Miejskiej Gminy w Gryfowie Śląskim z dnia 23 marca 1993r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski działka nr 78 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu U46 RZ,RP,RL – tereny użytków rolnych i niewielkich działek leśnych do zachowania. Zgodnie z Uchwałą nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski oraz Uchwałą nr XXXVI/178/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski, działka nr 78 położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium R – grunty orne.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Pama- Stal Sp. z o.o.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00019398/8.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6150,00 zł (5000,00 zł netto + podatek VAT 23% w kwocie 1150,00 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 4100,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.615,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

                                                                                                                                                                                                                             Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                        przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

                                                                                                                                                                                                              Małgorzata Powalska -Graba