Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

nieruchomość w Uboczu

KM 1493/18, KM 2522/19, KM 2392/20, KM 2425/20
I Co 314/19
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc,
że w dniu 18 maja 2021r. o godz.13:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej jest w miejscowości Ubocze. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych nr 781 o powierzchni 0,50 ha i nr 1008 o powierzchni 0,09 ha. Obie działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 1005/2). Działki położone są obok siebie i przylegają wąskimi narożnikami. Działka nr 781 ma kształt trójkątny, ukształtowanie terenu z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Działka nr 1008 stanowi wąski pas gruntu pomiędzy drogą gminną (dz. nr 1005/2), a sąsiednią działką nr 1049/1. Obie działki są niezabudowane, o nawierzchni gruntowej, porośniętej trawą, niezagospodarowane i nieutwardzone. Według ewidencji gruntów oznaczone są użytkami PsV – pastwiska trwałe. Zgodnie z mapą zasadniczą przez obszar działek przebiega przewód energii elektrycznej. Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/231/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 30 kwietnia 2018r. poz. 2355), działka nr 781 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 3P,U – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, a działka nr 1008 w części na terenie oznaczonym symbolem planu 3P,U – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i w części na terenie oznaczonym symbolem planu 14 KDW – tereny dróg wewnętrznych.
Symbol planu 3P,U: 1. Przeznaczenie podstawowe: 1) teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,2) teren zabudowy usługowej.2. Przeznaczenie uzupełniające:1) parkingi, 2) infrastruktura techniczna. Wyklucza się lokalizację obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:Pama- Stal Sp. z o.o.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00001978/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 115 620,00 zł brutto (94 000,00 zł netto + podatek VAT 23% w kwocie 21 620,00 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 77 080,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.11 562,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

                                                                                                                                                                                                                             Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                        przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

                                                                                                                                                                                                              Małgorzata Powalska -Graba