Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość

I Co 735/18

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 29 kwietnia 2021r. o godz.12:00

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Rzecznej 30 (zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów nr 33).Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej (działka nr 24 dr). Działka nr 25 o powierzchni 0,3265 ha ma kształt nieregularny. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre, obszar jest utwardzony trylinką oraz porośnięty trawą. Uzbrojenia w media – energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja, gaz. Na działce położony jest: budynek produkcyjno-biurowy o powierzchni zabudowy 972 m2, powierzchni użytkowej 1201,5m2; budynek produkcyjny o powierzchni zabudowy 324,70 m2, powierzchni użytkowej 308 m2; budynek garażowy o powierzchni zabudowy 133,80 m2, powierzchni użytkowej 124,40m2.Ogólny stan techniczny zabudowań określono jako mierny, o wysokim stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego, w aktualnym stanie zabudowania nie nadają się do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i wymagają kompleksowego remontu kapitalnego. Działka gruntu zabudowana w wieczystym użytkowaniu do 15.04.2095r. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/79/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2 (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 8 lutego 2016r. poz. 620), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu U.P.1 – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Jest to także strefa „OK” ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego oraz strefa „OW” obserwacji archeologicznej. Ponadto jest to obszar oznaczony symbolem „OSZPw” – obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika:

HÖRNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00013633/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 475 000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 356 250,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.47 500,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.