Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

nieruchomość gruntowa zabudowana w Giebułtowie

I Co 495/19
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 
że w dniu 20 kwietnia 2021r. o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giebułtów, gm. Mirsk - działka ewidencyjna nr 563/16 o obszarze 1,0900 ha zabudowana budynkiem przemysłowo - handlowym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 543 dr). Kształt działki jest w większości regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Teren jest w znacznej części utwardzony płytami żwirobetonowymi i częściwo porośnięty trawą. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości dostępne są media : energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja deszczowa, sieć telefoniczna. Na działce nr 563/16 posadowiony jest budynek przemysłowo - magazynowy  w części jedno - i w części dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii żelbetowej i murowanej; wyposażenie w instalacje: elektryczną, a w części biurowo - socjalnej także instalację wodną i kanalizacyjną. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 3 hale jednokondygnacyjne, przylegające do siebie o powierzchniach 460m2 + 910m2 + 1830m2, razem 3200m2. Jeden segment budynku, znajdujący się w części środkowej został podzielony na dwie kondygnacje i wydzielono w nim pomieszczenia biurowo - socjalne, toaletę , kuchnię i komunikację. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018r. Nr XLVIII/436/2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, działka nr 563/16 położona jest na terenie oznaczonym, symbolem studium P, MP - tereny z przewagą funkcji gospodarczych, w tym obiektów związanych z produkcją rolnicza i obsługą rolnictwa, tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usługi produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową. Na obszarze działki znajduje się także stacja transformatorowa, linie elektroenergetyczne średniego napięcia, strefa "B" historycznego układu urbanistycznego oraz ruralistycznego układu wsi, obszary zdegradowane, strefa ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, obszar NATURA 2000 "Łąski Gór i Pogórza Izerskiego" PLH020102. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: TMR Polska Sp. z o.o.                             
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00032508/0.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2  015 970,00 zł (1 639 000,00 zł netto + podatek VAT 23% w kwocie 376 970,00 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
 tj. kwotę: 1 511 977,50 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 201 597,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.