Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

nieruchomość gruntowa niezabudowana w Giebułtowie

I Co 495/19
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 
że w dniu 20 kwietnia 2021r.  o godz. 12:30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giebułtów, gm. Mirsk - działka ewidencyjna nr 563/17, niezabudowana o obszarze 1,1866 ha. Nieruchomość położona jest w południowej części wsi Giebułtów, na terenach poprzemysłowych byłego zakładu bawełnianego.  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 414 dr). Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem klasoużytku Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.  Kształt działki jest w większości regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Teren jest nieogrodzony i niezagospodarowany, porośnięty trawą i zakrzaczony oraz w części utwardzony płytami betonowymi. Na działce znajdują się także pozostałości – ruiny zabudowań poprzemysłowych. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości dostępne są media: energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja deszczowa.  Dla terenu na którym położona jest nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018r. Nr XLVIII/436/2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, działka nr 563/17 położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium P, MP, 112706D, R – tereny z przewagą funkcji gospodarczych, w tym obiektów związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa, tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową, droga dojazdowa, tereny rolnicze. Na obszarze działki znajduje się także stacja transformatorowa, linie elektroenergetyczne średniego napięcia, strefa „B” historycznego układu urbanistycznego oraz ruralistycznego układu wsi, obszary zdegradowane, strefa ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, obszar NATURA 2000 „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego” PLH020102.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: TMR Polska Sp. z o.o.                             
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00032089/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 162 360,00 zł brutto (132 000,00 zł netto + podatek VAT 23% w kwocie 30 360,00 zł).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 121 770,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 16 236,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.