Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

udział 1/6 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Lwówku Śląski ul. Jana Pawła II

I Co 748/19
                                                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 
                                                                                           że w dniu 13 maja 2021r. o godz.14:30
 
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
 
                                                                                               P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
udziału 1/6 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym we Lwówku Śląskim przy ul. Jana Pawła II 24A/5. Lokal położony na II piętrze. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodno - kanalizacyjną , ogrzewanie c.o. z kotłowni ogrzewającej trzy bloki, ciepła woda z junkersa. Podłogi w pokojach, kuchni, przedpokoju pokryte panelami podłogowymi, w łazience pokryte  płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna – okna z pcv. Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe wymienione na nowe, wewnętrzne płytowe typowe pełne znacznie zużyte.  Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, gipsowe ozdobne, w łazience w całości w kuchni  na wysokości ok. 1,5 m pokryte płytkami ceramicznymi, sufity pokryte kasetonami. Łazienka wyposażona w wannę, kompakt. Junkers gazowy na ciepłą wodę umiejscowiony w kuchni. Standard wykończenia przeciętny, funkcjonalność dobra. Zestawienie pomieszczeń: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, loggia. Razem  powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego –  45,8 m2. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr 13/110/11 Rady Miejskiej Lwówka Śląskiego z dnia 27.10.2011r. ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. nr 272 poz. 5120 z dnia 22.12.2011r.- teren oznaczony symbolem z planu 3MW: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Udział 1/6 w nieruchomości stanowi własność dłużnika: Słabicki Paweł                                                                                                                                                  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00029597/6.                                Udział 1/6 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 21 228,00 zł.             
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 15  921,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.2122,80 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.
 
                                                                                                                                                                                                          Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
                                                                                                                                                                                                    Małgorzata Powalska -Graba