Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Świeradów Zdrój ul. Bronka Czecha 2

KM 2107/17, KM 2262/18
I Co 498/18
                                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 maja 2021r. o godz. 14:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląski sala 304 odbędzie się:
                                                                                             P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świeradów - Zdrój ul. Bronka Czecha 2. Działka ewidencyjna nr 14 o powierzchni 7275 m2 ma kształt nieregularny, ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku północnym.Teren jest ogrodzony, porośnięty trawą, w części frontowej podjazd asfaltowy, prowadzący pod sam budynek, wokół budynku teren utwardzony kostką brukową oraz plac parkingowy ok. 650 m2. Media dostępne z sieci zewnętrznych: energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja, gaz, telefon. Na działce nr 14 posadowiony jest budynek pensjonatowy - obiekt trzykondygnacyjny, z częścią gospodarczą w przyziemiu, bez podpiwniczenia. W budynku znajduje się 16 pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych z pełnym węzłem sanitarnym w pokojach, łącznie 32 miejsca noclegowe, zaplecze kuchenne z restauracją na 40 miejsc konsumpcyjnych, sala kominkowa z drink barem i holl recepcyjny. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku pensjonatowego wynosi 462,50 m2. Budynek wyposażony w instalacje – elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca gazowego, telefoniczną, internet bezprzewodowy. Obok budynku pensjonatowego posadowiony jest budynek mieszkalno-usługowy, dwukondygnacyjny, murowany z cegły, kryty dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku mieszkalno-usługowego wynosi 77,70 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (zasilanie z pieca gazowego). Obok budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowany jest budynek gospodarczy obejmujący dwa pomieszczenia – pomieszczenie techniczne i drewutnię o powierzchniach 8,60 m2 i 8,20 m2, łącznie 16,80 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Na działce nr 14 zlokalizowany jest także budynek dawnej sali rekreacyjnej, częściowo murowany i częściowo drewniany, podpiwniczony, jednokondygnacyjny, obejmujący dwie piwnice o powierzchniach 9,90 m2 i 13,70 m2 oraz salę rekreacyjną o powierzchni 41,20 m2. Wyposażenie w instalację elektryczną. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr V/25/2015 z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 lutego 2015r., poz. 602), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 14UT: 1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa - usług turystyki i wypoczynku; 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi handlu detalicznego, gastronomii, inne usługi nieuciążliwe. Jest to także strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefa „A” ochrony uzdrowiskowej „Świeradów Zdrój” i „Czerniawa Zdrój”. Budynek pensjonatowy wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: AV-M Sp. z o.o.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00013898/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 494 430,00 zł brutto (2 841 000,00 zł netto + podatek VAT 23% w wysokości 653 430,00 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2 620 822,50 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 349 443,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                      przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

                                                                                                                                                                                      Małgorzata Powalska -Graba