Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bielanka, gm. Lwówek Śl

KM 2143/19, GKM 4/21
I Co 804/19
                                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 20 maja 2021r.o godz.12:30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

                                                                                         P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielanka, gm. Lwówek Śląski. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych, położonych obok siebie. Działka nr 125/2 o powierzchni 4,59 ha ma kształt nieregularny, wydłużony, a działka nr 125/5 o powierzchni 0,0176 ha stanowi wąski pasek gruntu przylegający do działki nr 125/2. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 126 dr). Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków działek składa się z gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, jednak w rzeczywistości teren nie jest użytkowany rolniczo, porośnięty trawą i w znacznej części zadrzewiony zróżnicowanym drzewostanem. Nie występują sieci uzbrojenia technicznego. Dla miejscowości Bielanka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/279/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski, działka nr 125/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium 1ZL i 2ZL – tereny lasów, a działka nr 125/5 na terenie oznaczonym symbolem studium 1ZL – tereny lasów. Na obszarze nieruchomości znajduje się także stanowisko archeologiczne, objęte ochroną konserwatorską.
Nieruchomość stanowi własność dłużników:
Pietrzak Justyna
Pietrzak Łukasz
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00032140/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 107 350,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 80 512,50 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.10 735,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska -Graba