Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wojciechów nr 98, gm. Lubomierz

I Co 551/19
                                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 21 maja 2021r. o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

                                                                                               P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wojciechów nr 98, gm. Lubomierz. - działka ewidencyjna nr 512, której obszar wynosi 0,36ha zabudowana budynkiem mieszkalnym. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Teren stanowi użytki zielone i jest w większości porośnięty trawą, częściowo zakrzaczony, nieogrodzony. Przez obszar działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz linia telefoniczna i zlokalizowane są 4 słupy betonowe. Na działce nr 512 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną (szambo), centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały, w kotłowni także piec gazowy podłączony do butli gazowej. Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku, na podstawie obmiarów z natury w świetle okładzin i wypraw wewnętrznych ścian budynku wynosi 126,40 m2. Do części mieszkalnej budynku przylega część gospodarcza ok. 60 m2. Dla terenu na którym położona jest nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/203/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonej symbolem studium MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową. Jest to także strefa „B” historycznego układu urbanistycznego i strefa „K” ochrony krajobrazu. UWAGA: na mapie ewidencyjnej uzyskanej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim nie ma naniesionych zabudowań. W związku z tym posłużono się dodatkowo mapą geoinformacyjną, na której obrysy budynku mieszkalnego nr 98 wychodzą poza zakres działki nr 512. Według informacji uzyskanych w Wydziale Geodezji i Katastru dla działki nr 512 wykonana jest jedynie mapa z digitalizacji w związku z czym nie można jednoznacznie stwierdzić czy budynek jest faktycznie poza obrębem działki. Dla prawidłowego określenia obrysu budynku koniecznym byłby pomiar prawny wykonany przez uprawnionego geodetę.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Patora Artur
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląski prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00032530/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 114 000,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 15 200,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.   

                                                                                                                                                                                                                     Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
                                                                                                                                                                                             Małgorzata Powalska -Graba