Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.00

I Co 200/20
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 13.00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 11, 13, 31, 53/7, 55/2, 61/1, 147/2, 147/3, 150/5, 150/9, 150/11, 155/7, 193/15. Nieruchomość składa się z trzynastu działek ewidencyjnych, położonych w zachodniej części wsi. W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajdują się tereny rolne, zadrzewione i częściowo także zabudowane. Ukształtowanie terenu działek jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Wszystkie działki posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych gminnych. Działki są w większości użytkowane rolniczo oraz częściowo zadrzewione.
Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków jest następująca: Działka nr 11 grunty orne RIVb 1,29 ha, grunty orne RV 1,22 ha, działka nr 13 grunty orne RIVb 0,61 ha, grunty orne RV 0,96 ha, grunty orne RVI 0,90 ha, działka nr 31 grunty orne RIVb 0,62 ha, grunty orne RV 0,71 ha, grunty orne RVI 0,64 ha, pastwiska trwałe PsVI 0,03 ha, działka nr 53/7 grunty orne RIVa 0,50 ha, grunty orne RIVb 0,19 ha, grunty orne RV 0,15 ha, łąki trwałe ŁV 0,09 ha, działka nr 55/2 grunty orne RIIIb 0,54 ha, grunty orne RIVb 0,32 ha, grunty orne RVI 0,12 ha, łąki trwałe ŁIII 0,16 ha, łąki trwałe ŁIV 0,24 ha, nieużytki N 0,03 ha, działka nr 61/1 grunty orne RIVa 0,69 ha, grunty orne RIVb 0,12 ha, łąki trwałe ŁIII 0,71 ha, lasy LsIV 0,08 ha, nieużytki N 0,05 ha, działka nr 147/2 grunty orne RIVa 0,24 ha, grunty orne RIVb 1,37 ha, grunty orne RV 0,35 ha, łąki trwałe ŁIV 1,19 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,45, działka nr 147/3 grunty orne RIVa 0,95 ha, grunty orne RIVb 0,53 ha, grunty orne RV 0,14 ha, działka nr 150/5 grunty orne RIVa 0,94 ha, grunty orne RIVb 0,20 ha, grunty orne RV 1,29 ha, łąki trwałe ŁIV 1,20 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,44 ha, lasy LsIV 0,11 ha, nieużytki N 0,22 ha, działka nr 150/9 pastwiska trwałe PsIV 0,74 ha, działka nr 150/11 grunty orne RIIIb 0,10 ha, grunty orne RIVa 0,15 ha, działka nr 155/7 grunty orne RIVa 0,72 ha, grunty orne RIVb 0,31 ha, grunty orne RV 0,28 ha, grunty orne RVI 0,16 ha, łąki trwałe ŁIV 0,45 ha, nieużytki N 0,17 ha, działka nr 193/15 grunty orne RIVa 2,55 ha, grunty orne RIVb 2,93 ha, grunty orne RV 3,52 ha, grunty orne RVI 0,16 ha.
Zgodnie z Uchwałą nr LIII/436/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lwówek Śląski oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Lwówek Śląski Nr XXIII/183/96 z dnia 25 kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Jelen. z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32 poz. 55) działki położone są na terenach oznaczonych symbolami:
- działka nr 11 - symbol 1R - istniejące tereny rolne, w części także granica strefy obserwacji archeologicznej,
- działka nr 13 - symbol 1R - istniejące tereny rolne, w części także granica strefy obserwacji archeologicznej,
- działka nr 31 - symbol 1R - istniejące tereny rolne, w części także granica strefy obserwacji archeologicznej,
- działka nr 53/7 - symbol 2MN – projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działka nr 55/2 - w części symbol 1RM/MN – istniejące tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i w części symbol 2MN - projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, granica strefy obserwacji archeologicznej oraz strefy ochrony konserwatorskiej podstawowej,
- działka nr 61/1 - w części symbol MN/R – strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej i w części symbol 1R - istniejące tereny rolne, granica strefy obserwacji archeologicznej oraz strefy ochrony konserwatorskiej podstawowej,
- działka nr 147/2 - symbol 1R - istniejące tereny rolne, w części także granica strefy obserwacji archeologicznej,
- działka nr 147/3 - symbol 1R - istniejące tereny rolne,
- działka nr 150/5 - w większości symbol 1R - istniejące tereny rolne i w niewielkiej części symbol 2MN - projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, część działki znajduje się w granicach strefy obserwacji archeologicznej,
- działka nr 150/9 - w części symbol MN/R - strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej i w części symbol 1R - istniejące tereny rolne, granica strefy obserwacji archeologicznej oraz strefy ochrony konserwatorskiej podstawowej,
- działka nr 150/11 - symbol 1R - istniejące tereny rolne, w części także granica strefy obserwacji archeologicznej,
- działka nr 155/7 - symbol 1R - istniejące tereny rolne, w części także granica strefy obserwacji archeologicznej,
- działka nr 193/15 - symbol 1R - istniejące tereny rolne.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika
Grzegorza Bajek
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00012167/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 270 823,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 953 117,25 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 127 082,30 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.