Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA DNIA 02.06.2022r GODZ. 13.30

I Co 200/20
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 02-06-2022 r. o godz. 13.30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 105, 135/1, 173/2, 173/5 oraz 523. Nieruchomość składa się z pięciu działek ewidencyjnych. Cztery z nich tj. nr 105, 135/1, 173/2, 173/5 położone są w północnej części wsi, w odległości do ok. 800 m od strefy zabudowy, a działka nr 523 położona jest w południowej części wsi, ok. 1,20 km od strefy zabudowy. W bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 173/2, 173/5 znajdują się tereny rolne oraz zabudowane, w sąsiedztwie działek nr 105, 135/1 tereny rolne, a w sąsiedztwie działki nr 523 tereny rolne i zadrzewione. Ukształtowanie terenu działek jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Wszystkie działki posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych gminnych – dz. nr 105, 135/1, 173/2, 173/5 do działki drogowej nr 131 dr, a działka nr 523 do działki drogowej nr 542 dr. Działki są użytkowane rolniczo oraz częściowo zadrzewione na działkach nr 105, 173/5, 523. Na działce nr 173/5 znajduje się mała szopa ceglano-drewniana oraz stawik wodny. Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków jest następująca: działka nr 105 lasy LsIV 0,31 ha, lasy LsVI 0,09 ha, nieużytki N 0,13 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,24 ha, grunty orne RIVa 0,67 ha, grunty orne RIVb 2,52 ha, grunty orne RV 1,36 ha, działka nr 135/1 grunty orne RIVa 0,87 ha, grunty orne RIVb 0,31 ha, grunty orne RV 0,19 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,33 ha, pastwiska trwałe PsV 0,58 ha, działka nr 173/2 grunty orne RIVa 0,04 ha, łąki trwałe ŁIII 0,14 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,12 ha, działka nr 173/5 grunty orne RIVa 0,07, łąki trwałe ŁIII 1,09 ha, pastwiska trwałe PsIII 0,11 ha, pastwiska trwałe PsIV 0,87 ha, lasy LsIV 0,20 ha, nieużytki N 0,03 ha, drogi dr 0,09 ha, działka nr 523 grunty orne RIVa 0,36 ha, grunty orne RIVb 0,03 ha, lasy LsIV 0,07 ha.
Zgodnie z Uchwałą nr LIII/436/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lwówek Śląski oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Lwówek Śląski Nr XXIII/183/96 z dnia 25 kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Jelen. z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32 poz. 55) wyceniane działki położone są na terenach oznaczonych symbolami:
- działka nr 105 – w większości symbol 1R - istniejące tereny rolne i w części symbol 1ZL – istniejące lasy,
- działka nr 135/1 – symbol 1R - istniejące tereny rolne,
- działka nr 173/2 - symbol 1R - istniejące tereny rolne,
- działka nr 173/5 – w większości symbol 1R - istniejące tereny rolne i w części symbol planu MN/R – strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej, część działki znajduje się także w granicach strefy ochrony konserwatorskiej podstawowej i w granicach strefy obserwacji archeologicznej,
- działka nr 523 - w większości symbol 1R - istniejące tereny rolne i w części symbol 1ZL – istniejące lasy.
Zgodnie z Uchwałą nr LIII/436/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lwówek Śląski oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Lwówek Śląski Nr XXIII/183/96 z dnia 25 kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Jelen. z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32 poz. 55) wyceniane działki położone są na terenach oznaczonych symbolami:
- działka nr 105 – w większości symbol 1R - istniejące tereny rolne i w części symbol 1ZL – istniejące lasy,
- działka nr 135/1 – symbol 1R - istniejące tereny rolne,
- działka nr 173/2 - symbol 1R - istniejące tereny rolne,
- działka nr 173/5 – w większości symbol 1R - istniejące tereny rolne i w części symbol planu MN/R – strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej, część działki znajduje się także w granicach strefy ochrony konserwatorskiej podstawowej i w granicach strefy obserwacji archeologicznej,
- działka nr 523 - w większości symbol 1R - istniejące tereny rolne i w części symbol 1ZL – istniejące lasy.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika: Grzegorza Bajek
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00012925/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 379 492,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 284 619,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 37 949,20 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.