Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 19.01.2023r. GODZ. 12.00

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18
Sygn. sądowa I Co 386/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 19.01.2023r. o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 696 o powierzchni 0,17 ha, położonej w miejscowości Ubocze nr 236, 59-620 Gryfów Śląski. Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00003772/9 składa się z dwóch działek ewidencyjnych: działki o nr 696 o powierzchni 1 700 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i działki o nr 708 - niezabudowanej. Przedmiotem niniejszej licytacji jest wyłącznie działka nr 696 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, trzykontygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym ze strychem nieużytkowym. Budynek mieszkalny składa się z 5 pokoi, kuchni, 2 łazienek i toalety o łącznej powierzchni użytkowej 222,80 m2. Dodatkowo w bryle budynku znajduje się garaż dwustanowiskowy o powierzchni 39,90 m2. Dojazd jest korzystny ulicami o nawierzchniach asfaltowych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 691 dr ). Działka ma kształt regularny, prostokątny. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Media dostępne z sieci zewnętrznych – energia elektryczna, wodociągi. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski oraz Uchwałą Nr XXXVI/178/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski, działka nr 696 położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium M II – strefa zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Dział III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości zawiera wpis ograniczonego prawa rzeczowego, tj. dożywotnią i nieodpłatną służebność mieszkania, polegającą na prawie korzystania przez uprawnioną Natalię Małgorzatę Orłowską z całego budynku mieszkalnego oraz podwórza. Wartość prawa służebności osobistej przez okres 61 lat wynosi 325 073,00 zł.
Nieruchomość stanowi własność dłużników: Magdaleny i Andrzeja Orłowskich
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00003772/9. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 580 740,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 387 160,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 58074,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.