Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ DNIA 21.06.2023r. GODZ. 12.05

Dot. sygn. KM 3084/21, KM 1583/22, KM 1584/22, KM 1582/22
Sygn. sądowa I Co 410/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 21.06.2023r. o godz.12:05
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Lubomierz przy ul. Chopina nr 2A/3, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie. Lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany jest na II kondygnacji, tj. na I piętrze bloku mieszkalnego. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nieruchomości lokalowej oraz szkicem funkcjonalnym lokalu w skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą: przedpokój 6,30 m2, kuchnia 7,60 m2, pokój 12,20 m2, łazienka 4,30 m2, pokój 17,60 m2 (z balkonem),pokój 8,50 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 56,50 m2. Mieszkanie środkowe, dwustronne, układ funkcjonalny pomieszczeń w pełni rozkładowy.
Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/199/21 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubomierz (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 20 maja 2021r., poz. 2454), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 12.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to także granica strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, granica strefy „B” historycznego układu ruralistycznego, granica strefy „E” ochrony ekspozycji, granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej, granica strefy reliktów murów miejskich.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Marzenny Szłamas
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00029219/3. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 88 500,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 11 800,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.