Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI DNIA 19.07.2023R; GODZ. 13.00

I Co 307/21
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 19.07.2023r. o godz.13:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Floriańskiej nr 38. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd jest korzystny ulicą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej nr 105 o powierzchni 0,0699 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trójkąta. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Zgodnie z ewidencją gruntów użytek określony jest jako tereny mieszkaniowe (B). Teren jest ogrodzony, ogrodzenie betonowe (bez bram wjazdowych) i z żywopłotu, alejki i podjazd utwardzony kostką brukową, zagospodarowany w formie przydomowego obszaru rekreacyjnego – trawnik, roślinność ozdobna, mała architektura ogrodowa. Uzbrojenie działki – energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja, gaz. Na działce nr 105 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z garażem jednostanowiskowym w przyziemiu budynku. Przybliżony czas budowy to lata 70 – te XX wieku, technologia murowana z pustaków i cegły. Układ funkcjonalny budynku obejmuje: Przyziemie: pralnia, warsztat, komunikacja, garaż, schowek, pomieszczenie gospodarcze pod wiatrołapem; Parter: wiatrołap, komunikacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka; Piętro: komunikacja, 4 pokoje i łazienka. Wysokość pomieszczeń na parterze 2,37 m, na piętrze 2,30 m. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku na podstawie obmiarów z natury w świetle okładzin i wypraw wewnętrznych ścian budynku wynosi 121,30 m2 + pralnia 10,50 m2, razem 131,80 m2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/85/04 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i zachodniej części miasta Gryfów Śląski – obszar planistyczny „A” (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 2 czerwca 2004r. Nr 102, poz. 1812), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN: przeznaczenie podstawowe - mieszkalnictwo jednorodzinne. Przeznaczenie uzupełniające: istniejące mieszkalnictwo wielorodzinne, zieleń urządzona i użytkowa, usługi wbudowane oraz realizowane w samodzielnych obiektach spełniających wymagania przestrzenne określone w rubryce „C”, ulice i drogi wewnętrzne, parkingi i garaże, lokalne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Moniki Koczorowskiej
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00008765/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 482 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 361 500,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 48 200,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.