Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WRAZ Z UDZIAŁEM W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.00

I Co 71/20
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 17 listopada 2023r. o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Pasieczniku nr 2B, gm. Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00017241/9 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w osadzie Zalesie, obręb 0007 Pasiecznik, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, działki ewidencyjnej nr 809/8 o powierzchni 209 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00018248/5 (droga dojazdowa wewnętrzna do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nr 2B i 3A). Nieruchomość zabudowana składa się z trzech działek ewidencyjnych położonych obok siebie tj. nr 809/5,809/6 i 809/7, o łącznej powierzchni 1 167 m2. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny rolne oraz kilka budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. W sąsiedztwie nie występują czynniki uciążliwe ani zagrożenia środowiskowe. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 818 dr), poprzez udział ułamkowy w drodze wewnętrznej dz. nr 809/8 dr. Kształt nieruchomości gruntowej jest regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Teren jest w części ogrodzony i zagospodarowany w stopniu podstawowym, porośnięty trawą, pojedynczymi krzewami i drzewkami. Dostępne media: energia elektryczna, woda ze studni własnej, kanalizacja do szamba bezodpływowego. Działka nr 809/5 jest niezabudowana, a na działkach nr 809/6 i nr 809/7 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w I połowie XX wieku, w technologii murowanej z cegły i kamienia, składający się z 2 pokoi, kuchni i komunikacji. Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku wynosi 59,90 m2. Wysokości pomieszczeń na parterze 2,50 m, a na poddaszu do 2,20 m. Ogólny stan techniczny i standard wykończenia budynku mieszkalnego określono jako mierny – budynek o wysokim stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego, nieremontowany od wielu lat, w poszczególnych wbudowanych elementach budynku i instalacjach występują uszkodzenia i ubytki wymagające kompleksowego remontu kapitalnego. Kształt działki nr 809/8 jest regularny, wąski prostokąt o szerokości ok. 3,5 m, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Nawierzchnia działki drogowej gruntowa ubita. Media z sieci zewnętrznych – energia elektryczna. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/203/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz, w/w nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem planu MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową:1) dopuszcza się zachowanie istniejącej i projektową zabudowę wielorodzinną, 2) dopuszcza się w budynkach jednorodzinnych lokalizację usług w parterze lub na piętrze, 3) dopuszcza się realizację usług sportu i rekreacji.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność dłużników:
Wiesława i Jolanty Gołdyn na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Pasieczniku nr 2B, Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00017241/9, natomiast dla udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w osadzie Zalesie, Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00018248/5.
Nieruchomość o nr KW JG1S/00017241/9 oszacowana jest na kwotę: 112 000,00 zł
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości o nr KW JG1S/00018248/5 oszacowany jest na kwotę: 1630,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 75 753,33 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 11 363,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.