Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

II LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA PODGÓRSKA DNIA 17.11.2023R. GODZ. 11.30

I Co 142/20
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 17.11.2023r. o godz. 11.30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Olesznej Podgórskiej nr 11/2, gmina Lubomierz o nr KW JG1S/00033651/4 wraz z dwoma udziałami po 28/100 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olesznie Podgórskiej (działka nr 598/11) o nr KW JG1S/00018282/5, wraz z dwoma udziałami po 3/10 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Olesznie Podgórskiej (działka nr 598/10) o nr KW JG1S/00018285/6, wraz z dwoma udziałami po 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Olesznie Podgórskiej (działka nr 598/9) o nr KW JG1S/00018284/9, wraz z dwoma udziałami po 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olesznie Podgórskiej (działka nr 598/8) o nr KW JG1S/00018283/2, wraz z dwoma udziałami po 1/2 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olesznie Podgórskiej (działka nr 598/7) o nr KW JG1S/00016932/3. Nieruchomość o nr KW JG1S/00033651/4 położona jest w południowo - zachodniej części miejscowości, na obrzeżach wsi, w odległości ok. 600 m od drogi powiatowej w kierunku Gryfowa Śląskiego i ok. 2 km od centrum miasta Lubomierza. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane rolnicze i zadrzewione, a dalej tereny funkcji gospodarczych i zabudowy mieszkaniowej. Działkę nr 598/12 na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny nr 11 okala dookoła działka nr 598/11, w której udziały posiadają także dłużnicy Dżamalis Dominika i Płotnicki Kamil. Droga dojazdowa do nieruchomości (dz. nr 598/14) jest drogą gminną, zatem lokal mieszkalny nr 2 posiada dostęp do drogi publicznej gminnej poprzez udział w działce nr 598/11, objętej odrębną księgą wieczystą KW JG1S/00018282/5. Ponadto dłużnicy Dżamalis Dominika i Płotnicki Kamil posiadają także udziały w sąsiednich działkach nr 598/9 (KW JG1S/00018284/9) oraz nr 598/10 (KW JG1S/00018285/6). Budynek mieszkalny nr 11 dwulokalowy, wolnostojący, trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony został w latach 80-tych XX wieku w technologii murowanej z pustaków, cegły i częściowo drewnianej, dach stromy, dwuspadowy, kryty blachą. Wcześniej był to budynek jednorodzinny. Aktualnie są w nim wyodrębnione dwa samodzielne lokale mieszkalne, z udziałami w nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 598/12. Każdy lokal posiada osobne wejście, z dwóch stron budynku. Lokal nr 2 położony jest na piętrze i poddaszu budynku. Wejście do mieszkania nr 2 po zewnętrznych schodach drewnianych. W poziomie piętra znajduje się przedsionek, salon, pokój, kuchnia i łazienka z wc, a w poziomie poddasza komunikacja oraz dwa pokoje. Nad pokojami pomieszczenie strychowe nieużytkowe. Zgodnie z księgą wieczystą do lokalu mieszkalnego przynależą pomieszczenia przynależne tj. pomieszczenie gospodarcze i garaż. Łączna powierzchnia nieruchomości lokalowej wynosi 241,56 m2, przy czym z akt księgi wieczystej wyczytano, że powierzchnia przynależnego garażu wynosi 84,18 m2, a powierzchnia przynależnego pomieszczenia gospodarczego wynosi 47,10 m2, zatem powierzchnia samego lokalu mieszkalnego wynosić będzie 110,28 m2. Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/203/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz, wyceniana nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem studium MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową. Zgodnie z notatką służbową sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego p. Gabrielę Wojcieszak- działka nr 598/12, na której posadowiony jest budynek mieszkalny posiada dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 598/174) poprzez udziały w działce nr 598/11 (KW JG1S/00018282/5), w której udziały posiadają m. in. dłużnicy Dżamalis Dominika i Płotnicki Kamil. Zatem w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej celowa jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 łącznie z udziałami w działce nr 598/11. Działka nr 598/11 o powierzchni 0,2233ha posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ukształtowanie terenu jest płaskie nasłonecznienie dobre. Kształt działki jest regularny, czworokątny. Działka nr 598/11 nie jest użytkowana rolniczo, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami iglastymi, wykorzystywana jako podwórko i przydomowy teren zielony i rekreacyjny wokół budynków. Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków przestawia się następująco:grunty rolne zabudowane Br-RIVa.
Działka nr 598/7 o powierzchni 0,1488 ha posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Kształt działki jest regularny, trójkątny. Działka nie jest użytkowana rolniczo, porośnięta trawą i drzewkami, wykorzystywana jako przydomowy teren zielony i rekreacyjny. Nad działką przebiega linia elektroenergetyczna i posadowiony jest słup betonowy. Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków przestawia się następująco: grunty orne RIVa. Działka nr 598/8 o powierzchni 0,3605 ha posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Kształt działki jest regularny, czworokątny. Działka okala z trzech stron inną działkę nr 598/9, na której znajduje się niewielki budynek gospodarczy i jest z nią funkcjonalnie związana. Działka nie jest użytkowana rolniczo, porośnięta trawą i drzewkami, wykorzystywana jako przydomowy teren zielony i rekreacyjny, nieuzbrojona. Nad działką przebiega linia elektroenergetyczna i posadowiony jest słup betonowy. Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków przestawia się następująco: grunty rolne zabudowane Br-RIVa. Działka nr 598/9 składa się z jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 168 m2. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Kształt działki jest regularny, kwadratowy. Działka jest powiązana funkcjonalnie z inną działką nr 598/8, która okala ją dookoła. Na działce nr 598/9 zlokalizowany jest niewielki budynek gospodarczy, częściowo murowany z pustaków i w części płytowy, kryty dachem o konstrukcji drewnianej i papą. Powierzchnia zabudowy budynku 85 m, stan techniczny zły, znaczne ubytki w dachu i ścianach. Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków przestawia się następująco: grunty rolne zabudowane Br-RIVa. Działka nr 598/10 składa się z jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 342 m2. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Kształt działki jest regularny, prostokątny. Działka jest powiązana funkcjonalnie z inną działką nr 598/11, która okala ją z dwóch stron. Na działce nr 598/10 zlokalizowany jest budynek gospodarczy, częściowo murowany z pustaków i w części płytowy, kryty płytami eternitowymi. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 195 m2, stan techniczny zły, znaczne ubytki w dachu i ścianach. Zgodnie z ewidencją gruntów struktura użytków przestawia się następująco: grunty rolne zabudowane Br-RIVa.
Nieruchomość stanowi własność dłużników:
Dominiki Dżamalis i Kamila Płotnickiego
Dla przedmiotowej nieruchomości (działka nr 598/11) Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00033651/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 147 000,00 zł. Dwa udziały po 28/100 części każdy w nieruchomości o nr KW JG1S/0018282/5 oszacowane są na łączną kwotę 34 160,00 zł. Dwa udziały po 1/2 części każdy w nieruchomości o nr KW JG1S/00016932/3 oszacowane są na łączną kwotę 6600,00 zł. Dwa udziały po 1/4 części każdy w nieruchomości o nr KW JG1S/00018283/2 oszacowane są na łączną kwotę 42 500,00 zł. Dwa udziały po 1/4 części każdy w nieruchomości o nr KW JG1S/00018284/9 oszacowane są na łączną kwotę 2 600,00 zł. Dwa udziały po 3/10 części każdy w nieruchomości o nr KW JG1S/00018285/6 oszacowane są na łączną kwotę 6 360,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie łącznej wartości oszacowania tj. kwotę: 159 480,00 zł (2/3 z kwoty 239 220,00 zł) . Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 23 922,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją w godzinach od 9 do 14, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

JG1S/00033651/4

JG1S/00016932/3

JG1S/00018283/2

JG1S/00018284/9

JG1S/00018285/6

JG1S/00018282/5