Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 07.11.2023r. GODZ 12.00

I Co 137/23
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 07.11.2023r. o godz. 12.00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku usługowo- biurowego położonego w miejscowości Ubocze dz. nr 1049/1, 1049/3, 1049/4 gm. Gryfów Śląski. Nieruchomość składa się z trzech działek ewidencyjnych – dz. nr 1049/1, nr 1049/3, 10494 o łącznej powierzchni 7,0126 ha. Działki przylegają do siebie i razem tworzą kształt nieregularny, wieloboczny. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej nr 364, do której przylega jedna z przedmiotowych działek nr 1049/4. Działki nr 1049/1 o powierzchni 4,6610 ha oraz nr 1049/3 o powierzchni 0,0678 ha są niezabudowane, porośnięte trawą, krzakami, drobnym drzewostanem bez wartości użytkowej, samosiejkami. Na działkach znajdują się także pozostałości murów, fundamentów, elementów betonowych, żelbetowych itp. po wyburzonych zabudowaniach fabryki fosforowej. Działka nr 1049/4 o powierzchni 2,2838 ha położona jest najbliżej drogi wojewódzkiej i przylega do niej jednym bokiem. W części północnej porośnięta jest trawą, krzakami, drobnym drzewostanem bez wartości użytkowej, samosiejkami i znajdują się na niej pozostałości murów, fundamentów, elementów betonowych, żelbetowych, a w części południowej działki blisko drogi wojewódzkiej posadowione są dwa budynki użytkowe, tj. stróżówka oraz budynek usługowo-biurowy. Zgodnie z mapą zasadniczą przez obszar działek nr 1049/1, 1049/4 przebiegają sieci uzbrojenia technicznego – energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiega sieć gazowa. Na działce nr 1094/4 posadowiony jest budynek usługowo-biurowy, wolnostojący, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 218 m2, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegły. W wypisie z kartoteki budynków brak jest daty wzniesienia obiektu. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, gdzie wskazano czas powstania początek XX wieku. W ewidencji zabytków budynek określony jest jako mieszkalno-gospodarczy, a w wypisie z kartoteki budynków jako budynek mieszkalny. Na przestrzeni lat funkcja budynku ulegała zmianom. Prawdopodobny ostatni sposób użytkowania był usługowo-biurowy. Układ funkcjonalny budynku obejmuje: parter: komunikacja, kuchnia, 2 pokoje, zaplecze, łazienka, komunikacja, pokój, kotłownia; piętro: komunikacja, 8 pokoi, łazienka z 2 toaletami, kuchnia. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku wynosi 315,50 m2. Ostatnią trzecią kondygnację stanowi strych nieużytkowy. Ogólny stan techniczny budynku usługowo-biurowego określono jako średni. W skrajnej części działki nr 1049/4, przy wejściu na działkę znajduje się budynek stróżówki, jednokondygnacyjny, murowany z pustaków, kryty płaskim stropodachem, o powierzchni zabudowy 27 m2 i powierzchni użytkowej 18,10 m2. W stróżówce znajdują się dwa pomieszczenia i toaleta. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Stan techniczny stróżówki – do remontu i modernizacji. Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/231/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 30 kwietnia 2018r. poz. 2355), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 3P,U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, infrastruktura techniczna. Wyklucza się lokalizację obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Pama- Stal Sp. z o.o.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00033381/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 608 820,00 zł (wartość netto 2 934 000,00 zł + podatek Vat 23% 674 820,00 zł). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2 405 880,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 360 882,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.