Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

wyroby gotowe architektury ogrodowej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:
 
że w dniu 26.03.2020 r. o godz. 13:00
 
odbędzie się w siedzibie dłużnika HOLZKONZEPT POLSKA SP. Z O.O.  w Gryfowie Śląskim przy ul.  Rzecznej 19 A druga  licytacja ruchomości:
 
 
Nr
Opis licytowanej
 
1.Wyroby gotowe architektury ogrodowej z drewna
/boksy, bramy, donice, elementy pergoli, furtki, kompostowniki, kratki, paliki, płoty, pergole, słupy, skrzynie
ilość: w uwagach
wartość jednostkowa: w uwagach
wartość łączna: 950 000,00 zł
 
UWAGI: Z uwagi na znaczną ilość wyrobów architektury ogrodowej, raport z inwentaryzacji wyrobów gotowych, wycena poszczególnych wyrobów wraz z opisem i dok. fotograficzną do wglądu na 2 tygodnie przed terminem licytacji w kancelarii komornika.
 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu i czasie wyznaczenia licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
Komornik wystawia fakturę VAT (uwaga - stawka "0%" podmiot zwolniony z VAT)

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyny.