I E- LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERADÓW ZDRÓJ DNIA 14.08.2024R, GODZ. 11.00

Syg. sądowa I Co 738/23

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba 
na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości 
że w dniu 14.08.2024r. o godz.11.00
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
P I E R W S Z A    LICYTACJA
udziału w wysokości 1/2 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w miejscowości Świeradów Zdrój przy ul. Zdrojowej nr 20/13. Lokal mieszkalny nr 13 położony jest na III kondygnacji, tj. na poddaszu budynku, na wprost korytarza. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą 2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, przedpokój oraz przynależne wc położone poza mieszkaniem, na półpiętrze. W mieszkaniu nie ma łazienki. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,40 m2. Mieszkanie jest narożne, układ funkcjonalny pomieszczeń dwustronny, częściowo przechodni. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni własnej budynku na piec gazowy. Ogólny stan techniczny lokalu mieszkalnego i standard wykończenia biegły określił jako mierny - w poszczególnych wbudowanych elementach lokalu i instalacjach występują uszkodzenia i ubytki wymagające kompleksowego remontu kapitalnego, a cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają niską klasę. Elementy wykończeniowe takie jak drzwi, podłogi, oblicowania ścian i sufitów itp. o niskim stopniu atrakcyjności, w większości nie odpowiadającym współczesnym wymaganiom estetycznym, przeznaczone do modernizacji. Standard i funkcjonalność lokalu obniża zwłaszcza brak łazienki w mieszkaniu i toaleta położona poza lokalem na półpiętrze. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/50/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 23 maja 2019r., poz. 3399), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 5UR/MW - przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa - usług cenotwórczych lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Jest to także strefa „A” ochrony uzdrowiskowej miasta „Świeradów Zdrój” i strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, a budynek nr 20 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowi własność dłużniczki:
Moniki Gajowy Dla przedmiotowego udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00031096/1.
Udział w wysokości 1/2 w  nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 113 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  84 750,00 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Zgodnie z art. 9865 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 11 300,00 zł, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień  uznania rachunku bankowego komornika.  Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21.08.2024r. o godzinie 14:00. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać w/w nieruchomość w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 18:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.